Adatkezelési irányelvek

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

               Hatályos 2018. május 25-től visszavonásig

 

 

 

 

 

TARTALOM

 

 

 

 

 1. Alapelvek, fogalmak, meghatározások…………………………………………..2

 2. A http://babapelus.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés…....3

 3. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése………….3
  A. Információ kérés…………………………………………………………….......3
  B. Ajánlatkérés…………………………………………………….....…………….4
  C. Megrendelés……………………………………………………....…………….4
  D. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing………………………….5
  E. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés…………………………...……….6
  F. Panaszkezelés…………………………………………………………...……...6

 4. Az adatokhoz való hozzáférés…………………………………………………….7

 5. Adatbiztonsági intézkedések……………………………………………………...7

 6. Adatkezelésekkel kapcsolatos jogok……………………………………..……...8
  A. A tájékoztatás, kéréshez való jog………………………………….………….8
  B. A helyesbítéshez való jog…………………………………………..………….8
  C. A törléshez való jog………………………………………………...…………..8
  D. A zároláshoz való jog………………………………………………...………...8
  E. A tiltakozáshoz való jog……………………………………………...………...9

 7. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén….9

 8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége ………....……………...9

 

 

 

 

1. ALAPELVEK, FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

 

 1. A http://babapelus.hu honlap működtetése, az azon kínált termékek értékesítése, illetve Orbán Zoltán Viktorné egyéni vállalkozó bármely egyéb vállalkozói tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a továbbiakban Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról.
  A jelen szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új szabályzatot tegyen közzé honlapján. Az új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

 3. Fogalmak, meghatározások

  Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.
  Különleges adat:

  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

  2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
   Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

   Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

   A jelen szabályzat szerinti adatkezelő:

   Orbán Zoltán Viktorné egyéni vállalkozó
   Nyilvántartási száma: 31358081
   Adószáma: 66059280142
   Székhelye: 1105.Budapest, Harmat utca 16/b.I.em.2.
   E-mail címe: babapelus@gmail.com
   Weboldala: www.babapelus.hu

   Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
   Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

   A jelen szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

    

  3. Orbán Zoltán Viktorné egyéni vállalkozó
   Nyilvántartási száma: 31358081
   Adószáma: 66059280142
   Székhelye: 1105.Budapest, Harmat utca 16/b.I.em.2.
   E-mail címe: babapelus@gmail.com
   Weboldala: www.babapelus.hu
   Az általa végzett művelet: A személyes adatok tárolása.

   Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
   Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
   Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

    

2. A http://babapelus.hu HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1) A http://babapelus.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról nem rögzít adatokat.
2) A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.
3) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 

3. AZ EGYES TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

A) Információ kérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

1) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2) Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre, és célja:

NÉV: azonosítás,
E-MAIL CÍM: kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás,
TELEFONSZÁM: kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás,
KÉRDÉS/KÉRÉS TARTALMA: válaszadás input adata.

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
5) Az adatkezelés folyamata:
a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

B ) Ajánlatkérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
1) Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2) Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

NÉV: azonosítás,
E-MAIL CÍM: kapcsolattartás
TELEFONSZÁM: kapcsolattartás
KÉRÉS/KÉRDÉS TARTALMA: válaszadás input adata,
KIVÁLASZTOTT TERMÉK MEGJELÖLÉSE: ajánlatadáshoz szükséges
RENDELT TERMÉK MEGNEVEZÉSE: ajánlatadáshoz szükséges

RENDELT TERMÉK DARABSZÁMA: ajánlatadáshoz szükséges
IGÉNYELT SZÁLLÍTÁSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: ajánlatadáshoz szükséges
SPECIÁLIS IGÉNYEK MEGJELÖLÉSE: ajánlatadáshoz szükséges

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
5) Az adatkezelés folyamata:
a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.

C ) MEGRENDELÉS

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
1) Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2) Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

NÉV: azonosítás,
E-MAIL CÍM: kapcsolattartás
TELEFONSZÁM: kapcsolattartás
A MEGRENDELT TERMÉK MEGNEVEZÉSE: a teljesítéshez szükséges

A MEGRENDELT TERMÉK DARABSZÁMA: a teljesítéshez szükséges
SZÁLLÍTÁSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: a teljesítéshez szükséges
SPECIÁLIS IGÉNYEK MEGJELÖLÉSE: a teljesítéshez szükséges

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.
4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
5) Az adatkezelés folyamata:
a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c) az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.
d) az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.
e) a megrendelő teljesítés igazolást ad ki.
f) az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

D) Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

A kezelt adatok köre és célja:

NÉV: azonosítás,
HASZNÁLATOS FOTÓ: azonosítás,
HOZZÁSZÓLÁS: vélemény, hozzászólás kifejezése
ÉRTÉKELÉS: vélemény, hangulat kifejezése
KÉRDÉS/KÉRÉS TARTALMA: válaszadás input adata

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.
4) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

E) Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1) Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
2) Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

A kezelt adatok köre és célja:

NÉV (számlabirtokosé): azonosítás,
E-MAIL CÍM (postai cím): a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges
BANKSZÁMLASZÁM: azonosítás
KÖZLEMÉNY: azonosítás
ÖSSZEG: a teljesítéshez szükséges

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
4) Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
5) Az adatkezelés folyamata:
a) az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.
b) az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.
c) az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
d) az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az adatfeldolgozó férhet hozzá.

F) Panaszkezelés

1) A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.
2) Panaszt
a) a babapelus@gmail.com e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
b) postai úton a Orbán Zoltán Viktorné 1105. Budapest, Harmat u. 16/b. I. em. 2. ajtó címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.
3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
4) Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.
5) Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

A kezelt adatok köre, és célja:

A PANASZ AZONOSÍTÓJA: azonosítás
NÉV: azonosítás
A PANASZ BEÉRKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA: azonosítás
TELEFONSZÁM: kapcsolattartás
A HÍVÁS IDŐPONTJA: azonosítás
A BESZÉLGETÉS SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK: azonosítás
SZÁMLÁZÁSI/LEVELEZÉSI/E-MAIL CÍM: kapcsolattartás
PANASZOLT TERMÉK/MAGATARTÁS: panasz kivizsgálása
CSATOLT DOKUMENTUMOK: panasz kivizsgálása
PANASZ OKA: panasz kivizsgálása
MAGA A PANASZ: panasz kivizsgálása

 

6) A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
7) Az adatkezelés folyamata:
a) az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
b) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
c) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
d) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

1) Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozó férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében.
2) Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.
3) Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben
a) az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,
b) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
c) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1) Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.
2) Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

6. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A) Tájékoztatás kéréshez való jog

1) Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:
a) milyen személyes adatait,
b) milyen jogalapon,
c) milyen adatkezelési cél miatt,
d) milyen forrásból,
e) mennyi ideig kezeli,
f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
2) Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

B) Helyesbítéshez való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).
2. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

C) Törléshez való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.
2. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

D) Zároláshoz való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.
2. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

E) Tiltakozáshoz való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.
2. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzat alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átkerül a Levéltár számára.

7. ELJÁRÁS AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOG GYAKORLÁSÁNAK SIKERTELENSÉGE ESETÉN

1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.
2. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit a Vállalkozóval nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

 

8. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.